Mgr. ANDREA JANKOVÁ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

SLUŽBY

Moje Advokátní kancelář poskytuje svým klientům komplexní právní služby v oborech občanského, obchodního, trestního, pracovního, rodinného a správního práva v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

V rámci těchto právních oborů:

  • poskytuji dlouhodobé i jednorázové právní poradenství
  • sepisuji listiny (smlouvy, právní podání atp.)
  • zpracovávám právní rozbory pro potřeby klientů
  • zastupuji klienty v řízení před okresními, krajskými a vrchními soudy, Nejvyšším soudem, Nejvyšším správním soudem a Ústavním soudem České republiky a jinými orgány (správními orgány a orgány obcí a měst)
  • provádím obhajobu v trestních věcech a zastupování poškozených v rámci trestního řízení.

Prioritně se zaměřuji na oblast práva rodinného, kde nabízím právní pomoc od právního poradenství po komplexní vyřízení složitých právních případů z této oblasti oblasti:

  • smluvní modifikace zákonné úpravy společného jmění manželů – podklady k notářským zápisům modifikujícím rozsah (rozšíření či zúžení), správu, příp. též dobu vzniku zákonného manželského majetkového společenství
  • komplexní právní servis týkající se rozvodu manželství, včetně souvisejícího řízení o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu
  • komplexní právní služby ve věci vypořádání společného jmění manželů
  • právní pomoc v souvislosti s uplatňováním tzv. statusových práv (určení otcovství, popření otcovství) a s uplatňováním a výkonem práv rodičovských (péče o nezletilé, zastupování nezletilých, správa jmění nezletilých)
  • právní pomoc v souvislosti se zastupováním v řízení o zaplacení výživného.

Předností mojí advokátní kanceláře je v rámci právní pomoci v oblasti rodinného práva důraz na osobní a lidský přístup ke klientovi se zachováním práv otce, matky a zejména nezletilých dětí tak, aby případný spor se těchto dětí i celé rodiny dotkl co nejméně.

Advokátní kancelář poskytuje klientům právní služby v souladu s právním řádem České republiky a v mezích předpisů o advokacii (zejména zákon o advokacii, vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů), přičemž je vázána též stavovskými předpisy České advokátní komory.

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby zpravidla na základě smluvního vztahu mezi advokátem a klientem, založeného smlouvou o poskytnutí právních služeb. Jednorázové právní poradenství (tzv. právní konzultaci) poskytuji zpravidla bez smluvního vztahu v sídle advokátní kanceláře.

Samozřejmostí je pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním právních služeb.

Mgr. ANDREA JANKOVÁ

Purkyňova 10
301 00 Plzeň

tel.: 777 115 384